Volver ao Concello

Consulta das actas dos plenos municipais

Descrición

Permite consultar das actas dos plenos municipais.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física ou xurídica.

Requisitos

Require DNI dixital ou certificado dixital.

Normativa

· Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
· Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.
· Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local.
· Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Trámites con certificado dixital

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización

Concello de Pedrafita do Cebreiro
Plaza de España 2. 27670 Pedrafita do Cebreiro (Lugo)
Teléfono: 982367103 | Fax: 982367150
Correo electrónico: